แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่ง:

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:

นามสกุล:

สัญชาติ:

หมายเลขประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง:

อายุ:

เพศ:

สถานภาพการสมรส:

ที่อยู่:

โทรศัพท์:

อีเมล์:

File1:

File2:

File3:

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย:

ระดับการศึกษา:

สถาบัน:

สาขา:

ปีที่จบการศึกษา:

เกรดเฉลี่ย(GPA):


มหาวิทยาลัย:

ระดับการศึกษา:

สถาบัน:

สาขา:

ปีที่จบการศึกษา:

เกรดเฉลี่ย(GPA):


มหาวิทยาลัย:

ระดับการศึกษา:

สถาบัน:

สาขา:

ปีที่จบการศึกษา:

เกรดเฉลี่ย(GPA):

ประวัติการทำงาน

บริษัท:

ระยะเวลาของการทำงาน:

ถึง:

ตำแหน่ง:

รายละเอียดงาน:


บริษัท:

ระยะเวลาของการทำงาน:

ถึง:

ตำแหน่ง:

รายละเอียดงาน:


บริษัท:

ระยะเวลาของการทำงาน:

ถึง:

ตำแหน่ง:

รายละเอียดงาน: