สมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ23 – 35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี ด้านบัญชีลูกหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำRV การชำระหนี้พร้อมรับวางบิล
 • จัดทำเอกสารวางบิลพร้อมประกอบชุด
 • จัดทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร
 • ติดตามBG กับคืนธนาคาร
 • ตรวจสอบบัญชี
 • จัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ23 – 35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลคลังสินค้าการรับ-การจ่าย การเก็บและการจัดส่งไปยังลูกค้า
 • ดูแลออเดอร์พร้อมส่งออกให้ทันเวลาตามรอบในแต่ละวัน
 • รับผิดชอบประสานงานในแต่ละแผนก

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ23 – 35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริการด้านการขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้กับลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคาและติดตามปิดการขาย
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและเพิ่มยอมขายตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล 
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป  ทางด้านงานเขียนแบบก่อสร้างหรืองานระบบ
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้Auto Cad  ได้ดี
 • สามารถเขียนShop Drawing งานก่อสร้างได้
 • สามารถถอดแบบและหาปริมาณงานได้
 • หากสามารถเขียนแบบ 3 มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า หรืองานระบบสุขาภิบาลและเครื่อกล
 • จัดทำShop Drawing
 • ถอดแบบหาปริมาณวัสดุ
 • ตรวจสอบหน้างานจัดทำAs Built Drawing

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป  ทางด้านงานเขียนแบบก่อสร้างหรืองานระบบ
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้Auto Cad  , Sketchup
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบเขียนแบบ สระว่ายน้ำและรายละเอียดสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ถอดแบบหาปริมาณวัสดุ
 • ให้คำปรึกษากับวิศวกรและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้าง